Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Shiny shoes s.r.o., sídlo Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, IČO: 47 909 714, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.: Sro, vložka č. 62776/L, je poskytovateľom služieb čistenia a mokrého prania obuvi a ďalších súvisiacich služieb (ďalej v texte len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“).
 2. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“), je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
 3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.
 4. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.
 5. Zaplatením Ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP a reklamačným poriadkom Poskytovateľa.

Popis Služieb

 1. Služba „čistenie a mokré pranie obuvi“ Užívateľovi umožňuje zabezpečiť starostlivosť o obuv aj bez potreby osobnej návštevy obchodného miesta Poskytovateľa služieb.
 2. Poskytovateľ poskytuje Služby podľa svojich znalostí a technických možností, ako i technických možností jeho subdodávateľov v kvalite zodpovedajúcej všeobecne uznávaným požiadavkám na Služby a poskytovaných Užívateľom v obdobných právnych vzťahoch u iných poskytovateľov.

Definícia pojmov

 1. Zmluva o poskytovaní služieb čistenia a mokrého prania obuvi (ďalej len „Zmluva“) je štandardizovaná zmluva, na základe ktorej si Užívateľ objednáva Služby Poskytovateľa. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke a v prevádzke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.
 2. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak (bod 3.1).
 3. Poskytovateľom je spoločnosť Shiny shoes s.r.o., sídlo Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina, IČO: 47 909 714, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.: Sro, vložka č. 62776/L
 4. Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky). Užívateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom.
 5. Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ – fyzická osoba, ktorá využíva poskytované Služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 6. Obuv sú predmety, ktoré Užívateľ zveril Poskytovateľovi na účel čistenia a/alebo mokrého prania.
 7. Vyzdvihnutie a Doručenie Obuvi prebieha podľa výberu Užívateľa na mieste určenom Užívateľom, v čase určenom Užívateľom, s prihliadnutím na zoznam lokalít, v ktorých sú Služby poskytované, a na momentálnu vyťaženosť Poskytovateľa. Zoznam lokalít, v ktorých je zabezpečované osobné vyzdvihnutie Obuvi Prevádzkovateľom a následné doručenie, je uverejnený a jasne označený na web stránke Poskytovateľa. Momentálna vyťaženosť Poskytovateľa je overená pri každom nahlásení Vyzdvihnutia a Doručenia Užívateľom. 
 8. Cena Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku (cena je stanovená na základe Zmluvy (Objenávky, Objednávkového formuláru).
 9. Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a predplatených Službách, vrátane začiatku plynutia a ukončenia zúčtovacieho obdobia, spôsobu úhrady Ceny. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Jednotlivé ceny v Cenníku sú vždy uvádzané vrátane DPH.
 10. Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku.

Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy

 1. Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.
 2. Zmluva môže byť uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo písomne. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa nadobúda účinnosť až úhradou ceny za Služby, pokiaľ sa Služba neposkytuje bezplatne. V prípade poskytnutia bezplatnej Služby je zmluva uzatvorená okamihom doručenia jej akceptácie Poskytovateľom Užívateľovi, a to e-mailom alebo iným preukázateľným spôsobom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania Služby.
 3. Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytnúť Užívateľovi Služby a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu Užívateľovi za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP.
 4. Predmetom Zmluvy na strane Užívateľa je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.
 5. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník.
 6. Chybu, ktorá vznikla pri zadávaní dát (údajov) do Objednávky, môže Užívateľ nahlásiť Poskytovateľovi prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, chyba bude v Zmluve následne opravená Poskytovateľom.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi Služby, a to najmä Čistenie a Mokré pranie obuvi, jej Vyzdvihnutie a Doručenie.
 2. V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ oprávnený:
  1. informovať o prípadnej dočasnej nedostupnosti Služby na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom alebo inou vhodnou formou upovedomiť o tom dotknutých Užívateľov;
  2. plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VOP.
 3. V súvislosti s poskytovaním Služby je Poskytovateľ oprávnený najmä:
  1. dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie Služby, pokiaľ Užívateľ porušil povinnosti podľa Zmluvy alebo týchto VOP, najmä, nie však výlučne nezaplatil dojednanú Cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa čl. 6 týchto VOP, až do času, kým nebude Užívateľom vykonaná náprava;
  2. zmeniť časové obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať faktúry (daňový doklad) Užívateľovi (ďalej len „zúčtovacie obdobie“);
  3. vyfakturovať dodatočne tie položky Služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky Užívateľa nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;
  4. informovať Užívateľa o produktoch týkajúcich sa Služby a iných aktivitách Poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);
  5. jednostranne obmeniť alebo zmeniť špecifikáciu Služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k Službe;
  6. odmietnuť poskytnutie Služby Užívateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie Služby dočasne pozastavené alebo Poskytovateľ odstúpil od Zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností Užívateľom;
  7. odmietnuť poskytnutie Služby pokiaľ Poskytovateľ vyhodnotí, že Užívateľova obuv, na ktorej sa budú vykonávať služby je v značne nevyhovujúcom stave;
  8. odmietnuť poskytovanie Služby v prípade, že si Užívateľ vybral pre jeho obuv druh Služby, ktorý nie je určený pre materiál obuvi.

Práva a povinnosti Užívateľa, Využívanie dojednaných Služieb

 1. Užívateľ je oprávnený najmä:
  1. využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP;
  2. na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné.
 2. Užívateľ je povinný najmä:
  1. platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;
  2. neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;
  3. oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu Poskytovateľovi:
  4. čas a miesto pre Vyzdvihnutie a Doručenie Oblečenia pre každú jednotlivú periódu, v ktorej je Služba poskytovaná;
  5. všetky zmeny svojich identifikačných údajov a fakturačných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;
  6. bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom;

Odstúpenie od zmluvy

 1. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Odstúpením Užívateľa od zmluvy podľa bodu 8.1. týchto VOP sa zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý Užívateľ uhradil, ktorý bude ponížený o účelne vynaložené náklady spojené s dodaním Služby.

Zmena Služby

 1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.
 2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané novou Objednávkou prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo písomnou formou.
 3. Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. Zmena VOP musí byť Užívateľovi oznámená písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. So zmenou Cenníka musí byť Užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Užívateľa. uvedenej pri uzatváraní Zmluvy. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.
 4. Zmena VOP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Užívateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu adresu pobytu alebo sídla alebo na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Užívateľ uviedol pri objednávke Služby.
 5. V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo Cenníka. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.

Trvanie a zánik Zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.
 2. Zmluva zaniká:
  1. uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,
  2. písomnou dohodou zmluvných strán,
  3. odstúpením od Zmluvy,
  4. výpoveďou,
  5. zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.
 3. Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade:
  1. zmien zmluvných podmienok podľa čl. 9., bod 9.5. VOP v lehote tam uvedenej,
  2. ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami;
  3. ak Poskytovateľ opakovane (najmenej trikrát) neodstráni reklamovanú vadu Služby v určenom čase.
 4. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
  1. sa identifikačné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Užívateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;
  2. Užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v bode 6.2 písm. a) až c) alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP;
  3. Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,
 5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia bodu 6.2, písm. a), b) a f) a bodu 9.4. písm. b) a c) tohto článku VOP, kde sa na platnosť odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (e-mail, sms správa).
 6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 7. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.
 8. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.
 9. Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke) alebo v identifikačných údajoch administrátorského rozhrania Služby.

Cena za Službu a platobné podmienky

 1. Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny, a to v zmysle bodu 8.3 VOP písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa podľa bodu 8.4 týchto VOP.
 3. Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je dohodnuté alebo v Cenníku uvedené inak. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Užívateľovi zľavu z mesačnej ceny v prípade, že Užívateľ uhradí cenu za niekoľko zúčtovacích období vopred alebo za celý kalendárny rok.
 4. Užívateľ je povinný uhradiť všetky platby za Službu objednanú na web stránke Prevádzkovateľa bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány integrovanej do objednávky na web stránke Poskytovateľa, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.
 5. Úhradu za Služby je možné vykonať jednorazovou platbou, alebo prostredníctvom opakovanej (rekurentnej) platby. Pri opakovanej platbe je príslušná cena za Službu Užívateľovi zúčtovávaná automaticky v pravidelných fixných intervaloch (1 mesiac) od dátumu objednávky. Užívateľ autorizuje výšku budúcich platieb pri prvej platbe. V prípade, že je Užívateľovi poskytnuté dočasné cenové zvýhodnenie, je pri prvej platbe upovedomený Poskytovateľom aj o výške opakovaných platieb po skončení zvýhodnenej periódy.
 6. Prípadné zmeny v opakovaných platbách zo strany Poskytovateľa sú Užívateľovi nahlásené minimálne 7 dní vopred prostredníctvom emailu. Zrušenie alebo zmenu opakovaných platieb Užívateľ nahlási Poskytovateľovi taktiež emailom, minimálne 7 dní vopred. Poskytovateľ vykoná zmeny alebo zrušenie platby k požadovanému dátumu, nie však skôr ako 7 dní od nahlásenia zmeny resp. zrušenia zo strany Užívateľa.
 7. Poskytovateľ vystaví Užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov za dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, jeden rok) ihneď po pripísaní platby na účet Poskytovateľa.
 8. Užívateľ môže po dohode s Poskytovateľom uhradiť platby za Službu aj bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Užívateľ v omeškaní. Splatnosť faktúry pri úhrade prevodom na účet je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
 9. V prípade, že si Užívateľ objedná Službu priamo na prevádzke Prevádzkovateľa, môže uhradiť odmenu Prevádzkovateľa aj v hotovosti.

Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby – Reklamácia

 1. Reklamácia Služby musí byť nahlásená Používateľovi písomne alebo e-mailom, ktorý musí byť doručený na email.: info@shinyshoes.sk, s uvedením všetkých identifikačných údajov Užívateľa a obuvi, ktorá bola predmetom dodania služieb a s jasným popisom vady, a to v zákonnej lehote stanovenej Občianskym zákonníkom.
 2. O stave reklamácie bude Užívateľ informovaný e-mailom.

Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov

 1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, pričom toto spracovanie osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“) a zároveň dáva užívateľ Prevádzkovateľovi súhlas so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním jeho osobných údajov a ich použitím na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 2. Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 12.1. týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.
 4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

Komunikácia medzi zmluvnými stranami

 1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme (napríklad, nie však výlučne objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, zasielanie faktúr).
 2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky. Konfiguračné rozhranie je vždy prístupné cez určenú webovú stránku Poskytovateľa.
 3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom.

Spoločné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom.
 2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením ceny za Službu Užívateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa.
 3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.
 4. Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
 5. Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.
 2. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.
 3. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 16.5.2022.
Vybraný program
Čistenie tenisiek

Basic

23,99 

 • predčistenie od hrubých nečistôt
 • kompletné VONKAJŠIE čistenie
 • hĺbkové čistenie podrážky parou a čistiacim prostriedkom/penou
 • ručné pranie šnúrok
 • odstránenie žmolkov
 • dezinfekcia a deodorizácia
 

Doplnkové služby

bielenie boost/podražka
odstránenie zažltnutia znečistenia
možnosť zmeny farby boostu

+8,49 

odstranenie skrčenia topánok
obnova tvaru topánok

+5,99 

zalepenie odlepených častí topánok

+5,99  od rozsahu poškodenia

zašitie deravých častí topánok

+5,99 

oprava predratej paty

+17,99 

custom dizajn topánok

+19,99 

oprava zodretej podrážky
aplikácia novej podrážky

+24,99 

nanoimpregnácia/voskovanie topánok
vodeodpudivosť topánok

+5,99 
Vybraný program
Čistenie tenisiek

Premium

35,99 

 • predčistenie od hrubých nečistôt
 • kompletné VONKAJŠIE čistenie
 • hĺbkové čistenie podrážky parou a čistiacim prostriedkom/penou
 • ručné pranie šnúrok
 • odstránenie žmolkov
 • dezinfekcia a deodorizácia
 • kompletné VNÚTORNÉ čistenie
 • oživenie farieb
 • výživa materiálov
 • nanoimpregnácia/voskovanie
 

Doplnkové služby

bielenie boost/podražka
odstránenie zažltnutia znečistenia
možnosť zmeny farby boostu

+8,49 

odstranenie skrčenia topánok
obnova tvaru topánok

+5,99 

zalepenie odlepených častí topánok

+5,99  od rozsahu poškodenia

zašitie deravých častí topánok

+5,99 

oprava predratej paty

+17,99 

custom dizajn topánok

+19,99 

oprava zodretej podrážky
aplikácia novej podrážky

+24,99 

nanoimpregnácia/voskovanie topánok
vodeodpudivosť topánok

+5,99 
Vybraný program
Čistenie tenisiek

Deluxe

47,99 

 • predčistenie od hrubých nečistôt
 • kompletné VONKAJŠIE čistenie
 • hĺbkové čistenie podrážky parou a čistiacim prostriedkom/penou
 • ručné pranie šnúrok
 • odstránenie žmolkov
 • dezinfekcia a deodorizácia
 • kompletné VNÚTORNÉ čistenie
 • oživenie farieb
 • výživa materiálov
 • nanoimpregnácia/voskovanie
 • bielenie boostu/podrážky
 • obnovenie viditeľných nedostatkov
 • obnovenie tvaru
 • šitie alebo lepenie
 

Doplnkové služby

bielenie boost/podražka
odstránenie zažltnutia znečistenia
možnosť zmeny farby boostu

+8,49 

odstranenie skrčenia topánok
obnova tvaru topánok

+5,99 

zalepenie odlepených častí topánok

+5,99  od rozsahu poškodenia

zašitie deravých častí topánok

+5,99 

oprava predratej paty

+17,99 

custom dizajn topánok

+19,99 

oprava zodretej podrážky
aplikácia novej podrážky

+24,99 

nanoimpregnácia/voskovanie topánok
vodeodpudivosť topánok

+5,99 
Vybraný program
Čistenie tenisiek

Individual

23,99 

 • najidealnejši program pre vašu obuv
 • (PO VOĽBE PROGRAMU VÁM VYBERIEME TO NAJVHODNEJŠIE PRE VÁS, PRED ZAČATÍM PRÁCE VÁM POŠLEME FINAĹNU SUMU)
 

Doplnkové služby

bielenie boost/podražka
odstránenie zažltnutia znečistenia
možnosť zmeny farby boostu

+8,49 

odstranenie skrčenia topánok
obnova tvaru topánok

+5,99 

zalepenie odlepených častí topánok

+5,99  od rozsahu poškodenia

zašitie deravých častí topánok

+5,99 

oprava predratej paty

+17,99 

custom dizajn topánok

+19,99 

oprava zodretej podrážky
aplikácia novej podrážky

+24,99 

nanoimpregnácia/voskovanie topánok
vodeodpudivosť topánok

+5,99 
Vybraný program
Čistenie tenisiek

Winter

35,99 

 • predčistenie od hrubých nečistôt
 • kompletné VONKAJŠIE čistenie
 • hĺbkové čistenie podrážky parou a čistiacim
 • prostriedkom/penou
 • ručné pranie šnúrok
 • odstránenie žmolkov
 • obnova semišu alebo nubuku
 • výživa materiálov
 • nanoimpregnácia
 • (ČISTENIE ZIMNEJ OBUVI)
 

Doplnkové služby

bielenie boost/podražka
odstránenie zažltnutia znečistenia
možnosť zmeny farby boostu

+8,49 

odstranenie skrčenia topánok
obnova tvaru topánok

+5,99 

zalepenie odlepených častí topánok

+5,99  od rozsahu poškodenia

zašitie deravých častí topánok

+5,99 

oprava predratej paty

+17,99 

custom dizajn topánok

+19,99 

oprava zodretej podrážky
aplikácia novej podrážky

+24,99 

nanoimpregnácia/voskovanie topánok
vodeodpudivosť topánok

+5,99 
Vybraný program
Kabelka Chanel

Kabelka

Od 29,99 

 • predčistenie od hrubých nečistôt
 • kompletné VONKAJŠIE čistenie
 • kompletné VNÚTORNÉ čistenie
 • výživa materiálov
 • impregnácia
 • dezinfekcia a deodorizácia
Vymazať
 

Doplnkové služby

zalepenie odlepených častí kabelky

+4,99 

zašitie deravých častí kabelky

+4,99 
Vybraný program
Šiltovka

Šiltovka

17,99 

 • predčistenie od hrubých nečistôt
 • kompletné VONKAJŠIE čistenie
 • kompletné VNÚTORNÉ čistenie
 • oživenie farieb
 • ošetrenie materiálov
 

Doplnkové služby

nanoimpregnácia/voskovanie šiltovky

+5,99